Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Astronomical Tract (Author: [unknown])

Caibidil 37

Do na h-inadaibh a na fuil an bliadain uile na h-en la & na h-en aithe.

Duo in terra loca esse nouimus etcetera.

.i. Da inadh ar aithnit duinn ar talmain .i. inadh acu is in line direach fa Pol Airtic, an dara h-inadh is in line direc fa Pol Intairtic a na fuil an bliadain uili na h-en la & na h-en aithi oir atait se mhi 'na h-enla & se mhi eli 'na h-en aithi . Et gibe neach dabeth a n-deredh tuaiscirt na talman annsan inad a m-bet Pol Airtic .i. ludrac tuaiscirt na firmaminti annsa line direach os a cinn, dacithfedh se cercall an line diridh ata a cosmulas re cercall na comartadh 'na timceall & dacithfedh amlaid sin gluasacht na firmaminti mar gluasacht bron. Agus mar sin, an trat teit grian annsa line direach annsa ced cuit d'Airgeis eirghidh si thoir fo talmain don inadh sin adubrumar & doni la do & tic 'na timceall mar broin & impoidh o oirrcer co deiscert & o deiscert co h-iarthar & o iartar co tuaiscert & o tuaiscert aris co h-oircear, & bith mar sin ac sirsibal timcill a n-en ceime no co teit co Cainnser & as annsin bis annsa ceim sin as airdi a fedann si dul as cinn an inaidh sin & roinnidh si an la fada sin a n-da chuit comtroma & bith as sin ag isliugad tar eis a ceili no co teit si a n-deredh na h-oidche & boinid annsin a solus don inadh adubrumar & bith la mar sin annsan inadh sin o medon mhis Marta co medon mis Seiptimpir .

Et an trat teit grian a ced ponc Libra, tinnscnaidh an aiche an t-inad cedna do dhorcugad & bith an grian annsin ac sibal fa cuairt mar broin ag isliugad sis tar eis a ceili fo talmain no co ti annsa ced ponc da


p.144

Caipricornus & ni fedann isliugad tairis sin , annsin is medon dan aice moir sin. Et tinnscnaidh an grian eirgi an uair sin suas tar eis a celi as an inadh sin no co ted si annsa ced ponc d'Argeis & tinnscnaidh la annsin aris annsan inadh adubrumar. Et mar sin bith en aithi fhada annsan inadh sin o medon mi Septimpir co medon Marta.

Et mar sin, gebe neach do beth a n-deiscert na talman annsan inadh a m-beth Pol Antairticc .i. ludrach na firmaminte as a cinn co direach, dacithfedh cercall an line dhirigh ag impodh mar broin as a cinn; & in trat darachadh an grian sa line direach sa ced ponc da Libra, d'eireochadh si thoir fa talmain da neach da beth annsan inadh adubrumar & da thinnscanadh la do, & d'impodh timcill mar broin o oirrcear co tuaiscert & o tuaiscert co h-iartar & o iartar co deiscert & o deiscert co h-oirrcer na firmaminte.

Et mar sin ni fanann ag sir dhul timcill gan dul fai don inad adubrumar no co tet si annsa ced ponc da Caipricornus & ar m-beth di annsa ponc sin as airdi a fedann dul don inadh sin doni da chuit don la fada sin & ni fanann ag isliugad tar eis a ceili no co tet sa ponc deighinach do Pisis & cuirid dered ar in la annsin & bith an la sin ann o medon Seiptimpir co medhon Marta. Et annsin, an trat tet grian annsa ced ponc d'Airgeis, tinnscnaidh an aithi an t-inadh sin adubrumar do dorcugad & bith an grian annsin ac dul timceall & ac isliugad tar eis a ceili fo talmain no co tet si annsa ced ponc do Cainnsir innus nach fedann si beth nis isli don inadh sin & as annsin as medon dan aithe mhoir sin. Et ni fanann an grian ag erge aris tar eis a celi no co tet annsa ced ponc da Libra & tinnscnaidh an la fada cedna aris & bith an aithe adubrumar ann o medon Marta co medon Seiptimpir.


p.146