Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 17

XVII

Caech Ceisi O Clumhan cecinit

  1. Bean fa eineach fuair Niall
   buaidh ar an eieach araen
   2005] da gebhad uili ni ag Niall
   tuili cliar ge thi re taebh.
  2. Fear fa heineach fuair Sadhb
   a deidheach ar a duain dha dearb
   duthaich di car ar a carnd
   2010] Sadhb fa bhladh ar nach bi bearnn
  3. Ni cruaidh in ghnai sin da ghabh
   da fuair in mnaisin fa mhodh
   fa heinighibh da fuair fhear
   ni cruaidh bean deidhinich Dhor.
  4. 2015] Fear ochor smain sisi ach se
   sissi fa bhuaidh ge dha bhai
   ni fhuigheadh fear oile hi
   bean Li ar a goiri don ghnai.
  5. Ceili fa teist ata ag Saidhb
   2020] teist cheili na mna ni meirbh
   in dias tuc dhil na namh ndoirbh
   snim soirbh a ndan ga dheilbh.

  6. p.132

  7. Sadhb sa damha ag dil na namh
   na damha gha ndin ag Niall
   2025] mar ra niad ni coimhshnim cael
   siad ar aen a coimhdhil cliar.
  8. Lanamhain gan mathas min
   lanamhain chaitheas a cradh{MS folio 12v b}sgath gach cleiri ag triall na deadh
   2030] Niall is bean Bheirri fa bhladh.
  9. Fearta feili a rath araen
   ca rath is reighi re radh
   maith da din a fear gu fial
   Niall sa bhean ag dil na namh.
  10. 2035] Indmhas Neill chaitheas re clu
   is leir ar mhaitheas na mna
   da righni mar chongol cno
   brondo bo in tiri an ata.
  11. Ce theit on daghmnai gan dil
   2040] in bhanghnai ni leig ar lar
   cia nach fuidhbheadh ni o Niall
   da ni riar dhuini gan dan.
  12. Tug Niall fa bhuaidh is a bhean
   gach a fuair gach cliar da crudh
   2045] ni ling ri in gnaisin da ghabh
   gan bladh taisich dhi dhul.
  13. Niall fein ocho fear gan gnai
   ach gi fial bean Neill fa ni
   luach ar a goiri in ghnai
   2050] fuath le gach mnai oili hi.
  14. Sidh is na creachtaibh o cleith Chal
   da mbeth a neintigh ar aen
   mu maith ag Dia gach fear fial
   da sia Niall ar neamh na naemh.

  15. p.134

  16. 2055] Ingean Chathail on glan gres
   ar gach fachain fa bladh bhos
   nir chuir si na ceand do chas
   ach a fas teand do ni a nos.
  17. Slat mhorfhais ag snim na sluagh
   2060] mac Tomais ag dil na ndamh
   biaidh fa bladh mar ra bhai Brian
   da ghabh Niall in ghnai ar a ghradh.
  18. Imdha damh re taibh as toigh
   ga radh ris a da chraibh chuir
   2065] bhar nos gnath ag gabhail leibh
   cach mar sin ag robhaidh ruibh.
  19. Tfhear a nag corcradh crand
   no ar a tradh ag locradh long
   go huccun da cromadh ceand{MS folio 13r a}
   2070] ag tolladh heang lucth
   [...]
   lom.
  20. Da sgiath reigh comla na crich
   a Neill gud chomdha ar chach
   ge hi ga sgoltudh dod sgiath
   as i in cliath ghontar do ghnath.
  21. 2075] Eang geal ga greanadh at ucht
   do bhar trealamh a bhean Bert
   blathoigi gach ball id mhicht
   slicht da shnahaidi is cam ceart.
  22. Ar son taidhchi nudhi a Neill
   2080] crod na Builli a haithli haigh
   bha seach ot cathaibh da chuaidh
   creach na buaibh machaidh le mnaibh.
  23. En balbh ar na dhenaibh dhoit
   a Sadhbh re fhedhain is ait
   2085] imda alt ot ahim ghlic
   im blatheing bricc greanta id ghlaicc.

  24. p.136

  25. Rabhud od mnai a Neill do neach
   agat fhein ma dha bhai brath
   dar leat is gonta hi dreach
   2090] mar rathi theach corcra on chath.
  26. Righan Breagh ag denamh dhealbh
   a fear ag feghain a cholbh
   Niall ar moir a coindleadh charbh
   Sadhbh as toigh a coindmeadh chorrn.
  27. 2095] Sadhal in bean fholtglan fhind
   isa fear a corcradh chrand reand
   do namh chuain chlaisti nir crom
   tond bhaisti o chuaidh ma ceand.
  28. Sadhbh is eang greanta ar a glun
   2100] no gor gearr leapdha na lar
   reanda na sleagh ar gurt ghliadh
   re Niall sa ucht geal re gadh.
  29. Nir dhligh oigi ar a mhbiadh bearn
   Niall mar as oidi don arm
   2105] direoch cruimi a gailearr ngorm
   as buimi chorrnn saereang Sadhbh.
  30. Ca thinadh nach robha a run
   sibhul mara is da mhian
   ceim roimi is gan cheim ar cul{MS folio 13r b}
   2110] is do run Neill a nhgoiri ghliadh.

  31. [...]
   tigh ata ga dheilbh
   na fir fa mhicht na mna ag muirn
   da fhuair saireing ag Saidbh
   ainm agus se a caileirr chuirn.
  32. 2115] Bas a taisich nocho tim
   da chas chraisich as a heirr
   do chas chleith nolamhaich nduind
   do druim eich shoghanaich sheing.

  33. p.138

  34. Ni ro don mnaisin a mogh
   2120] mo sa mo in gnai sin da ghabh
   sadhal ar mnai mhBeirri i mhbrudh
   sa gnai ag dul don bheindi bhan.
  35. Ni dhighnim ceilt ar neart Neill
   ni imrind beirt ach bert aigh
   2125] Mag amraghan o fhill foir
   glanbranan oir a Cill Clair.
  36. Snaim ga naghmadh gun min meirbh
   nachar snadhmadh a sidh Duilbh
   a chur ocho snim le Saidhbh
   2130] gach snaim da mbidh a mbrudh Bhuilb.
  37. An ghna sin da chuaid fa crodh
   geall gach taisich fhuair a fear
   giabhaidh in giall nachar ghabh
   beraidh a bhladh Niall ar neamh.
  38. 2135] Bean Marr da chomcabhair cleir
   dil Concubair in mall min
   o dug geg Dhuibhi do dhaimh
   sed i laim gach dhuini dibh.
  39. Tuili cliar fa blath na brudh
   2140] fath as a fhuighea Niall neamh
   nocho cruaidh do chaith a chrod
   flath Dor fa buaid is a bean. Bean
  40. O Dubhda ni duini min
   re Cunga da fuidbhea in fear
   2145] ic a geanaib craibhi Dor
   crodh dhfearaibh Bailli da bhean
   Bean fa eineach fuair Niall


p.140