Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 13

XIII


[...]
Mac Taidhg Mac Raith .cc.

  1. 1415] Bean anois chabhras chrich Meadhbha{MS folio 9v a}maith da furta.cht feidm na mna
   din o Cuind cabhair o Meadhbha
   ar chanaidh fhuind Theamra ta.
  2. Inghean I Chonchabhair cabhras
   1420] coigeadh Meadbha is maith da thath
   in tin bhalbh ag brath na Sadhbha
   Sadbh dha rath go cabhra chach.

  3. p.94

  4. Ni bean ele acht inghean Chathail
   chabhras da feidhm fod a sean
   1425] ed le cach im ghnai dha ghebha
   ar mnai Raith ni bera bean.
  5. Ni bhia triath gan teacht da bruidhin
   ni bhia bean gan bheith na raith
   ni bhi teadh na mna gan muirear
   1430] ge ta in bhean a cuireadh chaich.
  6. Ata a nos is ni dha diadhacht
   ag din bhan is ag badhudh locht
   ata bladh is brigh a guidhi
   ag din na mbhan uili ar olc.
  7. 1435] Da gheibh chlu gi chuich nach faghaibh
   nach bean sa beith os chach
   fuair dhin ar choiribh na colla
   an dil doiribh troma tra.
  8. Nos a feili is fada rainig
   1440] righan maerdha Mhaighi hAi
   fada soir ro feas a feabhas
   im muir theas gebhas ri gnai.
  9. Clu na righ ni ragha dhisi
   dul da teist ma ta air gach righ
   1445] geall as gach mhodh ag maith Shaidhbhe
   re ndol do sgaith Dhairbri dhibh.
  10. Inghean Chathail chrichi Teamrach
   do fuair chlu le cosain gheall
   bheith os gach laith is lor dhisi
   1450] mor is mhaith gidh issi is fhearr.
  11. Beraidh mhna is as minic bheireas
   tar bhladh caich ge chuich nach rug
   rath don mnai mar da ga thuilliumh
   air gnai gach mna is tuilleadh tug.

  12. p.96

  13. 1455] Ingean i Chonchubhair chaitheas
   ri clu in rath nach rangas dreim
   roind da crudh ar chradh nach raibhi
   do cur bhan a baili o bheim.
  14. Neach ar chlu nir cuireadh tairsi
   1460] in teist fuair da fhaghbhadh neach
   geall ar ghnai gibe dhar beanadh
   le mnai ge berar a bhreath.
  15. Da ni run bhae riarfa in Duileamh
   le ningne a din diadha in reim{MS folio 9v b}
   1465] da ni gach naemh ni ar a guidhi
   mar ra ni craebh Ruighi a reir.
  16. Ni fhuil chleir gan chuit da hindmas
   ni fhuil daimh nach denand toil
   ar faghail raith do gheig Ghabhra
   1470] ni theit tar maith Sadhbha soin.
  17. Ar ghnuis corcra chraibhi Boindi
   da bher theist ga teist is fearr
   ed ar mnaibh ma breith mar bheiri
   tre breith gair da gheibhi in geall.
  18. 1475] Tugais ar nos ni as da thossaich
   tugais druim re denamh locht
   ni fhindfa bean da mbhi at aghidh
   na in mheadh bhas ainibh ort.
  19. Taithneamh cumhdaigh da chiabh ndhighaind
   1480] dath in fhuilt is amhlaidh bhis
   ni bhean tfholt cam as chloidhibh
   tocht da bharr fa troighidh tis.
  20. Tu gu cian o chintaibh Eabha
   amhghar sibh ar son bar nghail
   1485] ni bhiad dot chli coiri Eabha
   ni is ghoiri na deala dhaibh.

  21. p.98

  22. Maith do chlu o chur rit mhaitheas
   maith dae din gan denamh nuilc
   muna din cathmithi in chroidhi
   1490] taitridhi ag dil choiri in chuirp.
  23. Tussu os mnaibh le meat da theasta
   mar dai eir chlu os chind gach shluaigh
   ni he da chradh ni hi hanair
   da rabh ni gan fhaghail uaibh.
  24. 1495] Ar ndail chruidh do chanaidh Mhuaidhi
   tar mna Chondacht ni cuirthear dhi
   ar ndhail nghreadh seang leis a Saidhbh sin
   bean is fearr na haimsir hi.
  25. Da ni mhaith ar mhuindtir nimi
   1500] da ni ri Dia dil a chrecht
   a dula gan choiri o cheanaibh
   oiri is lughu a neaghaidh derc.
  26. Da mhbheath gan fhear ibheall Chunga
   do chath Breifni o mbearntar sluaigh
   1505] ni fuighthi dhi a dil da cheili
   acht ri dharir Eiri dhfhuaim.
  27. Geall einich ga haigneadh bhandta
   buaidh ndhealbha ga dreich mar bhlath
   geall ag Saidhbh ar a son feine
   1510] is do naidhm dhol da cheli os chach.
  28. Dealbhaidh i leomhan laimh re dreagan
   dealbhaidh eochu a neangaib sroill
   geis Leamna ga car a corrchail
   ealbha dhamh re nonchoin oir.
  29. 1515] Morthair cliara le crodh Saidhbhi
   seachnaidh chinta on cheirrd da ni
   daibhfear chean ge chraet da geabhtha{MS folio 10r a}ni fhet bean a seachna ach si

  30. p.100

  31. Ludh go cill do ceandach loghaidh
   1520] ludh gu daimh ga doirbhi ceim
   ludh na coindi da me air bhochtaib
   loindi le rochtain da reir.
  32. Suil bheanaid gega a glac ndhighaind
   ri dlaithib fuilt fleisgi Liag
   1525] clanda boga na ceibh chaistigh
   foda gan bhein aistibh iat.
  33. Feacaidh thili a tosach cairbhi
   cuiridh each ag imtheacht raen
   beanaidh a beirt breig a cuma
   1530] nir mheit neirt ach truma a thaebh
  34. Glor gach daenfir aein rith hinghin Cathail
   do chath Bhanbha o bhit na purt
   neach dhan leir gach ainibh fholaigh
   ni airich beim oraibh dhulc.
  35. 1535] Teist gach fhileadh ar fholt feacdha
   fiu na teasta ticfa dhit
   gi bladh bha deara gi derca
   ceana ban da fhetfa a nic.
  36. Teighe air rath tar righnaibh Connacht
   1540] air chlu dhit ni dheachaidh sluagh
   teit tar shlogh thar nar dhu dhula
   mor dho chlu is ni ludhu a luadh.
  37. A Shadhbh ni hingar dhot anmain
   ar oir tu da teit a curp
   1545] mna o pheinn tre peacthaibh marbha
   beantair ag bein tanma o ulc.
  38. A ingean Aillbhi fhuind Bhoindi
   bean bha theist ni thicfa a diaeidh
   dar lat is duit ata tharbha
   1550] cuit gach mna da Bhanbha Briain.

  39. p.102

  40. Da gheibh rath da reir gach dhuini
   Dia dhae riar mar ranig le
   tar a mbhia naghaidh a hanmun
   raghaid le Dia nadhbhrugh nDhe.
  41. 1555] Mar da rath os righraigh Bhanbha
   biaidh ar chlu os chind gach mna
   in rath nar thuil do mnai mhuili
   mar mhuir ar lai thuili ata.
  42. 1560] Ge rabh uirri uamhan cintadh
   cin na leath ni leicfi naemh
   da maitheadh Dia is di na mhaithfeadh
   ni fa ria aithfear gach aen.
  43. Inghean meic Dhomhnaill dhuin Tuathail
   ar thuar chlu dhae cheandaigh neamh
   1565] dinidh hi dhanair is dfheili
   nach bi ag faghail bhemhi in bhean.
   Bean annois chabhras
  44. Lor dhae chabhair choigidh Meadhbha
   Mag amhraghan righa a re
   ceandchait na sloigh sidh ar Neillni{MS folio 10r b}
   1570] no gur din dfhoir Eirni e.
  45. Mag Shamhraghan shireas cheandus
   ar chath mBreifni da mbalbh sreabh

   [...]
   ndail rand do rath a aghla
   geall dae cath Bhanbha dae bhean.
   Bean anois cabhras chrich Meadba